stumpf Klinge
émoussé lame
embotado rombo
du muss de stompege Knäip schläifen ! 1
d' Messer 1 vun der Méimaschinn ass stompeg