Stongen
Stonge
Jeton Spielmarke Chip
jeton pièce
chip token
ficha peça
d' Bomi 1 huet de Kanner e puer Stonge fir op d' Knuppautoe 1 kaaft
an der Receptioun vum Supermarché kriss de e Stong fir an de Caddie
Jeton
Stong
Jeton