Stoppaueren
Stoppauere
Stoppuhr
chronomètre
stopwatch
cronómetro instrumento
eisen Trainer huet ëmmer eng Stoppauer an eng Päif ëm den Hals hänken
Chronometer
Stoppauer
Chronometer