Storchen
Storche
Storch
cigogne
stork
cegonha ave
de Storch huet sech en Nascht um Kamäi gebaut