EGS
blau betrunken
bourré ivre
plastered pissed
borracho
hie war esou strack , 1 datt en net méi wousst, wéi e géif heeschen
sat
schiggeri
voll
EGS
strack
sat
schiggeri
voll