Sträitgespréicher
Streitgespräch
débat contradictoire
debate argument dispute
debate contraditório
de Problem huet zu engem Sträitgespréich tëschent den zwou Parteie geféiert
ënnerschiddlech Meenunge féieren dacks zu engem Sträitgespréich
Ausernanersetzung