Strassen
Strasse
EGS
Kehle Rachen
gorge larynx pharynx
throat larynx, pharynx
garganta laringe, faringe
ech hunn d' Strass 1 dréchen, ech muss eppes drénken
vum ville Jäizen hunn ech d' Strass 1 wéi
zanter gëschter hunn ech d' Strass 1 wéi, wann ech schlécken
Hals
Schléck
EGS
Strass
Hals
Schléck