Stréchpunkten
Stréchpunkte
Strichpunkt
point-virgule
semicolon
ponto e vírgula
de Stréchpunkt gëtt net esou dacks gebraucht ewéi de Komma