Strécknolen
Strécknole
Stricknadel
aiguille à tricoter
knitting needle
agulha de tricotar
meng Mamm huet Strécknolen an allen Déckten
Stréckeisen
Strécknol
Stréckeisen