1
kee Singulier
Streech
Prügel Schläge
raclée coups, correction
beating thrashing
sova tareia
deen do huet fatzeg Streech verdéngt
wann s de dech net gëss, kriss de Streech ! 1
2
EGS
op ee Streech
auf einen Schlag auf einen Streich
d'un (seul) coup
in one go
de uma só vez
ech krut aacht Keelen op ee Streech
3
EGS
kee Streech
überhaupt nichts
rien du tout strictement rien
nothing at all
nada de nada absolutamente nada
deen huet senger Liewen nach kee Streech geschafft
Mackes
EGS