Streech
Stich beim Kartenspiel
pli levée au jeu de cartes
trick in a card game
vaza no jogo de cartas
wann ee gutt Kaarten huet, ass et liicht, vill Streech ze kréien
Mackes
EGS