Streech
Streecher
Landstrich Gegend
région contrée
belt stretch of land region
região terra
an deem Streech sinn ech net kënneg
Mackes
EGS