Stréimungen
Stréimunge
1
Strömung Gewässer
courant d'eau
current of water
corrente de água
hie gouf vun der Stréimung matgerappt a wier bal erdronk
2
Strömung Bewegung, Richtung
courant doctrine
current tendency, movement
corrente movimento, tendência
den Existenzialismus ass eng philosophesch Stréimung vum 20. Joerhonnert