Strenzen
Strenze
Gießkanne
arrosoir
watering can
regador
nätz d' Blumme 1 léiwer mat der Strenz ewéi mam Schlauch!
Géiss
Géisskan
Strenz
Géiss
Géisskan