hunn
gestrigelt
transitiv
striegeln
étriller brosser
to groom to brush an animal
almofaçar escovar
d' Päerd 1 muss nach gestrigelt ginn
stréilen
strigelen
stréilen