Strossegriller
Gully
bouche d'égout avaloir
drain hole of a sewer
bueiro sarjeta abertura
mäin Autosschlëssel ass mer an e Stroossegrill gefall
Gulli
Stroossegrill
Gulli