Stroossemäert
Straßenmarkt
marché de rue
street market
mercado de rua
all Summer organiséiert de Geschäftsverband e Stroossemaart an der Foussgängerzon