Stroossepottoen
Stroossepottoe
Straßenmast Pfosten
poteau de voirie poteau de signalisation
poste na via pública
de Camionschauffer huet aus Versinn beim Hannerrécksfueren de Stroossepotto mat ewechgeholl