Stroumleitungen
Stroumleitunge
Stromleitung
ligne électrique
power supply line
linha elétrica
eisen Noper um Camping huet eis Stroumleitung ugezaapt