Studiebeleeger
Studiebeleeër
Immatrikulationsbescheinigung Studienbescheinigung
attestation d'inscription (à l'université)
certificado de matrícula (na universidade) certificado de inscrição (na universidade)
hues du däi Studiebeleeg schonn op d' Krankekeess 1 geschéckt?