Stuermméiwen
Stuermméiwe
Larus canus
Sturmmöwe
goéland cendré
mew gull
gaivota-parda
wéi laang bréien d' Stuermméiwen 1 ? 1