Stipp
1
2
Stumpf Stummel
chicot bout moignon
toco coto
laanscht de Wee sinn Hecken ewechgemaach ginn, elo sti just nach Stipp aus dem Buedem
mir sammelen d' Stipp 1 vun de Käerzen, fir neier ze maachen
géi sich der en neie Bläistëft, mat deem Stupp do kanns de net méi schreiwen!
fréier hate vill Rassenhënn nëmmen nach e Stupp amplaz vum Schwanz