Subsiden
1
finanzielle Hilfe Zuschuss
subside subvention
grant subsidy
subsídio subvenção
d' Gemeng 1 huet eiser Associatioun e Subsid accordéiert
2
finanzielle Belohnung
récompense pécuniaire
financial reward
recompensa pecuniária
a ville Gemenge kréie gutt Schüler e Subsid fir hir Leeschtung