hunn
substantivéiert
transitiv
substantivieren
substantiver
to nominalize
substantivar
a munche Sprooche kann een d' Verben 1 net substantivéieren