kee Pluriel
Suchtverhalten
comportement addictif
addictive behaviour
comportamento viciante
ville Leit ass hiert eegent Suchtverhale guer net bewosst an dat geet wäit iwwer Drogen a Medikamenter eraus