Suiciden
Suicidë
Selbstmord Suizid
suicide
suicide
suicídio
hei am Land ass d' Zuel 1 vun de Suiciden d' lescht 1 Joer an d' Luucht 1 gaangen
mäi Psychiater huet mer gehollef, fir vu menge Gedanken u Suicide lasszekommen
Selbstmord
Suicide
Selbstmord