Summerdeeg
Sommertag
journée d'été
summer('s) day
dia de verão
hutt dir gëschter och vun deem schéine Summerdag profitéiert?
et war där schmeierer Summerdeeg een, wou een net emol eng Lëftche spiert