suspekt verdächtig Verdacht erregend
suspect qui éveille des soupçons
suspect suspicious
suspeito que levanta suspeitas
hautdesdaags ass eng Wallis, déi eleng do steet, de Leit suspekt
déi Persoun war der Police scho laang suspekt
obskuer