Syntheesen
Syntheese
1
Synthese Bilanz, Zusammenfassung
synthèse bilan, résumé
synthesis synopsis
síntese balanço, resumo
um Enn vun den Diskussiounen huet de Rapporter eng Synthees gemaach
2
Chimie
Synthese
synthèse
synthesis
síntese
nenn mer emol dräi Produkter, déi duerch Synthees entstinn!