synthetisch künstlich
synthétique artificiel par synthèse
synthetic synthetically
sintético artificial por síntese
meng Jackett ass aus engem neie syntheetesche Material
vill Droge ginn haut syntheetesch produzéiert