Synthesizer
Synthesizer
synthétiseur
synthesizer
sintetizador
fir esou Spezialeffekter an d' Lidder 1 anzebauen, brauchs de e Synthesizer