Tâchen
Tâchë
1
Aufgabe Mission
tâche travail, mission
job task
tarefa missão
ee vun eise Mataarbechter huet sech ugebueden, déi kniwweleg Tâche ze iwwerhuelen
2
Deputat (vertraglich festgelegte) Arbeitszeit bei öffentlich Bediensteten
cadre de travail statutaire
hours of service contracted hours of work
carga horária tempo de trabalho estatutário
ech hu wëlles, just eng hallef Tâche ze huelen
hien huet eng hallef Tâche gefrot
Kader