Tafelen
Tafele
Tafel Wandtafel
tableau (noir)
blackboard
quadro (preto)
an der Paus hunn d' Kanner 1 un d' Tafel 1 gekrozelt
d' Joffer 1 huet mech haut un d' Tafel 1 geruff fir mech opzefroen situation