Taiwaner
Taiwaner
Taïwanais
taiwanês
mäi beschte Frënd ass Taiwaner