Talonen
Talone
1
2
Ferse am Fuß
talon partie postérieure du pied
heel of the foot
calcanhar parte posterior do pé
a mengen neie Schong krut ech eng Bloder op den Talon