Taschkent
Tachkent
Tasquente
Taschkent ass d' Haaptstad 1 vum Usbekistan