Tasten
Taste
Taste
touche d'un instrument de musique, d'un clavier bouton d'une souris
key of an instrument, of a keyboard button on a mouse
tecla de um instrumento musical, de um teclado botão de um rato
d' Taste 1 vu mengem ale Piano si mat der Zäit gielzeg ginn
um Clavier vu mengem neie Computer drécken d' Taste 1 sech ganz liicht
d' Maus 1 vum Computer huet dacks zwou Tasten