Tatbestänn
1
Tatbestand Sachlage
état de fait faits
facts of the case state of affairs
situação de facto (conjunto dos) factos
wa mer den Tatbestand richteg analyséieren, da fanne mer och déi richteg Léisungen
2
Tatbestand gesetzliche Handlungsmerkmale
éléments constitutifs d'un acte défini par la loi
elements of an offence
elementos constitutivos de um ato definido pela lei
ass den Tatbestand vum Mord erfëllt, wann den Täter net zourechnungsfäeg ass?