sinn
getaucht
intransitiv
1
tauchen unter Wasser gehen
plonger descendre sous l'eau
to dive to swim under water
mergulhar em meio aquático
mäi Brudder geet dacks op de Stauséi tauchen
hunn
getaucht
transitiv
2
unter Wasser drücken
plonger sous l'eau la tête de
to dunk to duck to submerge
afundar propositadamente uma pessoa
beim Rolzen am Waasser probéieren d' Kanner 1 eent dat anert ze tauchen
zappen
2
tauchen
zappen