Tauxen
Tauxe
1
Zinssatz Steuersatz
taux (d'intérêt) taux (d'imposition)
interest rate
taxa (de juro) taxa (de imposto)
fir mäi Prêt huet d' Bank 1 mer e gënschtegen Taux accordéiert
zu wat fir engem Taux gëss du als Jonggesell besteiert?
Zënssaz
2
Rate Prozentsatz
taux pourcentage
rate percentage
taxa percentagem
an de leschte Joren ass den Taux vum Chômage stänneg an d' Luucht 1 gaangen
1
Taux
Zënssaz
Zënsen