hunn
geteamst
intransitiv
über Microsoft Teams kommunizieren
faire une visioconférence en utilisant Microsoft Teams
to video call in Microsoft Teams
fazer uma videoconferência usando Microsoft Teams
haut de Mëtteg teamst eise Jéngste mat senger Spillschoulsjoffer
solle mer kuerz teamsen , 1 fir iwwer de Projet ze schwätzen?