Téikréi
Teekanne
théière
bule
briech mer dee schéinen Téikrou nëmmen net, et ass en Ierfstéck vu menger Groussmamm!