Telefonsbicher
Telefonbuch
annuaire (téléphonique) bottin (téléphonique)
(tele)phone book (tele)phone directory
lista telefónica
ënner deem Numm fannen ech näischt am Telefonsbuch
stees du am Telefonsbuch ? 1