Telegrafen
Telegrafe
Telegraf
télégraphe
telegraph (set)
telégrafo
am Musée vun der Post sinn eng ganz Rei Telegrafen ausgestallt