Tennisekippen
Tennisekippe
Tennismannschaft Tennisteam
équipe de tennis
tennis team
equipa de ténis
eis Tennisekipp huet am Dubbel Bronze gewonnen