Termen
Terme
Ausdruck Begriff
terme mot, expression
term word, expression
termo palavra, expressão
an engem Gesetzestext mussen d' Terme 1 juristesch prezis sinn
si sinn erëm a gudden Termen (mateneen) si ginn erëm gutt eens mateneen
Ausdrock
Begrëff
Term
Ausdrock
Begrëff
Bezeechnung