Tëscheléisungen
Tëscheléisunge
Zwischenlösung
solution provisoire
temporary solution
solução provisória
déi Moossnam do ass héchstens als Tëscheléisung ze gebrauchen