Tester
1
Test Versuch
test essai
test trial
teste ensaio
mäi Garagist stellt de Clienten deen neie Modell fir en Test zur Verfügung
2
Test normiertes Prüfverfahren
test procédure standardisée
test standard procedure
teste procedimento padronizado
fir d' Intelligenz 1 ze moossen, gëtt et vill verschidden Tester
3
Test Eignungsprüfung
test d'habilitation
test of aptitude
teste de habilitação
fir bei de Beruffspompjeeën ugeholl ze ginn, muss all Kandidat eng Rei Tester bestoen
4
Test Prüfung in der Schule
épreuve (scolaire)
test at school
teste prova escolar
am Test däerfen d' Schüler 1 just e Bläistëft an e Lineal op der Bänk leien hunn
Prüfung
4
Test
Prüfung