testamentarisch
testamentaire par testament
testamentário por testamento
an der testamentarescher Verfügung steet, wéi d' Ierfschaft 1 opgedeelt gëtt
déi karitativ Associatioun krut dës Terrainen testamentaresch vermaach