Texter
Text Wortlaut, Wortfolge
texte énoncé, suite de mots
text wording, sequence of words
texto enunciado, sequência de palavras
ech verstinn de Sënn vun deem Text net
an dengem Text sinn nach eng Rei Drockfeeler
ech hunn e klengen Text fir op d' Gebuertsdagskaart 1 virbereet
d' Archeologe 1 sinn op Texter gestouss, déi se net entziffert kréien
den Acteur ass amgaang, säin Text auswenneg ze léieren